Rozhodčí řízení:

JUDr. Zdeňka Beranová působí též jako nestranný rozhodce. Rozhodčí řízení představuje alternativní způsob řešení případných budoucích sporů mimo rámec soudního řízení.

Spory v rozhodčím řízení jsou rozhodovány podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a podle Pravidel rozhodčího řízení, vydaných rozhodcem. Rozhodčí řízení se koná zpravidla jen na základě písemných podkladů, je rychlé a po jeho skončení má oprávněná strana ihned v rukou pravomocné rozhodnutí, na jehož základě lze neprodleně zahájit výkon rozhodnutí nebo exekuci.

Pravomoc rozhodce pro rozhodnutí případného budoucího sporu v rozhodčím řízení se zakládá rozhodčí doložkou sjednanou ve smlouvě mezi účastníky sporu nebo sjednáním Rozhodčí smlouvy.